FB

nasza oferta kursów i szkoleń dla szkół

szkolenia dla nauczycieli

szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy wszystkich pracowników oświaty do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą przeciwdziałania narkomanii i agresji w szkołach.

Od nauczycieli w obecnym okresie oczekuje się coraz większych kompetencji  również w zakresie zarezerwowanym dla innych zawodów takich jak znajomość przepisów prawnych, umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, zarówno intelektualnie jaki i fizycznie. Aby móc sprostać tym wyzwaniom zorganizowaliśmy cykl szkoleń poświęconych przeciwdziałniu realnym zagrożeniom, jakie mogą spotkać nauczycieli w sytuacjach życia codziennego.

Cel szkolenia:

szkolenie uczy prawidłowo oceniać sytuację, rozpoznawać emocje ucznia, daje wiedzę jak go wyciszyć i uspokoić – wreszcie pozwala uniknąć ataku agresji. Omówienie procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy z policją w sytuacjach związanych ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole.

Program:

 • Zajęcia warsztatowo wykładowe pt. „Jak rozpoznać, że uczeń bierze narkotyki”
 • podstawowa wiedza o środkach odurzających; prezentacja akcesoriów służących do używania narkotyków, objaśnienie działania testów, omówienie symptomów wskazujących na kontakt nastolatka z narkotykiem
 • Zajęcia wykładowo-warsztatowe pt., „Co robić, gdy uczeń bierze narkotyki - podstawowe interwencje pedagogiczne i prawne, sposoby obrony przed agresją – zajęcia praktyczne z samoobrony".
 • Szkolenie pt. - „Przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych wśród młodzieży oraz strategie zaradcze: długofalowe i interwencyjne”.

Nasza propozycja szkoleniowa ma podnieść profesjonalizm, efektywność, doskonalenie organizacji i metodyki pracy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ REALIZACJĘ WARSZTATÓW:

 1. Mediacje - rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej
 2. System bezpieczeństwa ucznia w placówce oświatowej
 3. Mobbing w szkole
 4. Profilaktyka uzależnień
 5. Motywacja na proces uczenia się ucznia
 6. Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych
 7. Coaching dla nauczycieli (coaching w edukacji)
 8. "Dłużej już tak nie mogę - syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela"

szczegóły

szkolenia dla rodziców

szkolenia dla rodziców

Partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania przemocy szkolnej oraz wyrazem troski o rozwój oraz jakość edukacji i wychowania dzieci.

Rodzice powinni brać aktywny udział w procesie rozwoju szkoły. Mogą oni dostrzec takie sprawy, które wymkną się spod kontroli nauczycieli, a które są ważne dla szkoły i bezpieczeństwa dzieci.

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze zagadnienia tematyczne realizowane podczas szkoleń dla rodziców:

 • Co robić, gdy: moje dziecko jest uzależnione, nie wstaje od komputera, dziwnie się ubiera, spotyka się z „niepokojącymi” osobami lub jest agresywne, albo stało się ofiarą agresji?
 • Świ@domie w sieci - czym jest child grooming, cyberprzemoc, sexting?
 • Jak rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki, dopalacze lub inne środki odurzające?
 • Coaching rodzicielski

Nasze propozycje wzbogacamy na bieżąco. Jesteśmy też otwarci na inne i nowe tematy, których nie ma w przedstawionej ofercie. Jeśli nie znaleźli Państwo interesującego obecnie rodziców tematu, możemy przygotować szkolenie na zamówienie.

 

szczegóły

Szkolenia dla uczniów

Szkolenia dla uczniów

Zapraszamy na zorganizowany przez nas cykl szkoleń poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży:

Przeciwdziałanie narkomanii i agresji w szkołach
Obrona przed agresywnym psem
Bezpieczna droga do domu
„Ewakuacja” – edukacja przeciwpożarowa

 

Warsztaty nauczą uczestników jak kreować sprzyjającą bezpieczeństwu, atmosferę społeczną w szkole. Uczeń będzie potrafił:

 • rozpoznawać sygnały wskazujące na zagrożenia, płynące z wyglądu oraz zachowania uczniów;
 • adekwatnie reagować na zachowania dysfunkcyjne, agresywne oraz deorganizujące życie klasy i szkoły; 
 • określać przyczyny zachowań dysfunkcyjnych wskazujących na niedostosowanie społeczne (palenie papierosów, picie alkoholu, przyjmowanie środków psychoaktywnych, brak realizacji obowiązku szkolnego, uprawianie nierządu, kradzieże, pobicia) oraz dobrać do nich odpowiednie środki wychowawcze;
 • nawiązać w tym celu współpracę ze środowiskiem lokalnym (placówkami pomocowymi, służbami mundurowymi, wymiarem sprawiedliwości) oraz rodziną ucznia


Uczeń zrozumie wagę współpracy z rodzicami/opiekunami w tym z rodzicem trudnym i konfliktowym.

szczegóły

Program bezpieczna szkoła

Program bezpieczna szkoła

Co robić gdy staniemy się uczestnikami napadu dokonywanego przez zdesperowanego zabójcę? Ostatnia masakra dzieci i nauczycieli w Stanach Zjednoczonych w szkole w Newton każe nam podjąć dyskusję ten temat. Zamachowiec zastrzelił 26 osób, w tym 20 dzieci. Takie zbrodnie zdarzają się coraz częściej, musimy więc wiedzieć jak postępować, gdyby do nich doszło w naszym życiu. Chociaż w polskich szkołach takie wydarzenia jeszcze nie miały miejsca, zagrożenie jest coraz bardziej prawdopodobne.

Poniżej przedstawiamy zarys programu szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacjach kryzysowych w placówce oświatowej.

CEL SZKOLENIA: poruszenie tematu bezpieczeństwa; zwiększenie świadomości zagrożeń w środowisku szkolnym; zwrócenie uwagi i nauczenie w jaki sposób można rozpoznawać zagrożenie, prowadzić rozmowę z agresorem, bronić się i wołać o pomoc w sytuacji niebezpiecznej.

Program:

 1. Ocena sytuacji dotyczącej zagrożenia atakiem napastnika
 2. Rozpoznawanie i unikanie zagrożeń.
 3. Wskazanie sytuacji niebezpiecznych, motywów działania napastników.
 4. Przygotowanie psychiczne do sytuacji w czasie zagrożenia i dużego stresu
 5. Właściwa reakcja psychiczna na agresję
 6. Przejmowanie kontroli nad zachowaniem napastnika i odpieranie ataku
 7. Bezpieczne poruszanie się w miejscach publicznych
 8. Wykorzystanie i dostosowanie do sytuacji zagrożenia swoich umiejętności samoobrony 
 9. Trening praktycznych umiejętności samoobrony w oparciu o działania prewencyjne
 10. Zasady współdziałania ze służbami ratunkowymi

Naszym celem jest  zbudowanie w uczestnikach zajęć umiejętności radzenia sobie w stresowych sytuacjach. Chcemy pokazać, jakie symptomy poprzedzają ewentualny akt agresji i jak temu zapobiegać, nauczyć je przełamania pewnej bariery, powiedzenia jasnego i stanowczego NIE dla agresora.

 

szczegóły