FB

nasza oferta kursów i szkoleń dla szkół

Program bezpieczna szkoła

Program bezpieczna szkoła

Co robić gdy staniemy się uczestnikami napadu dokonywanego przez zdesperowanego zabójcę? Masakry dokonywane na dzieciach i nauczycielach w szkołach na terenie Stanów Zjednoczonych, zamachy terrorystyczne w Europie, a także ostatnie ataki nożowników w Polsce każą nam podjąć dyskusję ten temat.  Takie zbrodnie zdarzają się coraz częściej, musimy więc wiedzieć jak postępować, gdyby do nich doszło w naszym życiu. Chociaż w polskich szkołach takie wydarzenia jeszcze nie miały miejsca, zagrożenie jest coraz bardziej prawdopodobne. Szkoła jest miejscem o dużym skupisku ludności - pożądanym miejscem ataku, ze względu na długo utrzymujące się psychologiczne skutki zamachu.

Poniżej przedstawiamy zarys programu szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacjach kryzysowych w placówce oświatowej.

CEL SZKOLENIA: poruszenie tematu bezpieczeństwa; zwiększenie świadomości zagrożeń w środowisku szkolnym; zwrócenie uwagi i nauczenie w jaki sposób można rozpoznawać zagrożenie, prowadzić rozmowę z agresorem, bronić się i wołać o pomoc w sytuacji niebezpiecznej.

Program:

 1. Ocena sytuacji dotyczącej zagrożenia atakiem napastnika
 2. Rozpoznawanie i unikanie zagrożeń.
 3. Wskazanie sytuacji niebezpiecznych, motywów działania napastników.
 4. Przygotowanie psychiczne do sytuacji w czasie zagrożenia i dużego stresu
 5. Właściwa reakcja psychiczna na agresję - przejmowanie kontroli nad zachowaniem napastnika
 6. Procedury działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły napastnika
 7. Bezpieczne poruszanie się w miejscach publicznych
 8. Wykorzystanie i dostosowanie do sytuacji zagrożenia swoich umiejętności samoobrony 
 9. Trening praktycznych umiejętności samoobrony w oparciu o działania prewencyjne
 10. Zasady współdziałania ze służbami ratunkowymi

Wdrażamy procedurę STOP:  STOP - THINK - OBSERVE - PLAN!

Naszym celem jest  zbudowanie w uczestnikach zajęć umiejętności radzenia sobie w stresowych sytuacjach. Chcemy pokazać, jakie symptomy poprzedzają ewentualny akt agresji i jak temu zapobiegać, nauczyć je przełamania pewnej bariery, powiedzenia jasnego i stanowczego NIE dla agresora.

 

szczegóły

szkolenia dla nauczycieli

szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy wszystkich pracowników oświaty do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą bezpieczeństwa, przeciwdziałania narkomanii i agresji w szkołach.

Od nauczycieli w obecnym okresie oczekuje się coraz większych kompetencji  również w zakresie zarezerwowanym dla innych zawodów takich jak znajomość przepisów prawnych, umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, zarówno intelektualnie jaki i fizycznie. Aby móc sprostać tym wyzwaniom zorganizowaliśmy cykl szkoleń poświęconych przeciwdziałniu realnym zagrożeniom, jakie mogą spotkać nauczycieli w sytuacjach życia codziennego.

Cel szkolenia:

szkolenie uczy prawidłowo oceniać sytuację, rozpoznawać emocje ucznia, daje wiedzę jak go wyciszyć i uspokoić – wreszcie pozwala uniknąć ataku agresji. Omówienie procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy z policją w sytuacjach związanych ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole.

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej

 • Profilaktyka zagrożeń - och rozpoznawanie oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia
 • Procedury postępowania w sytuacji zagrożeń dużej wagi - "uzbrojony napastnik", "podłożenie ładunku bombowego"
 • Rola nauczyciela w sytuacjach "active shooter" i zagrożenia atakiem terrorystycznym
 • Skuteczne metody i środki zabezpieczenia placówki oświatowej przed wtargnięciem osób niepowołanych do obiektu - w zakresie przeciwdziałania przestępczości
 • Podstawowe elementy samoobrony

Profilaktyka uzależnień

 • Zajęcia warsztatowo wykładowe pt. „Jak rozpoznać, że uczeń bierze narkotyki, dopalacze i inne środki odurzające”
 • podstawowa wiedza o środkach odurzających; prezentacja akcesoriów służących do używania narkotyków, objaśnienie działania testów, omówienie symptomów wskazujących na kontakt nastolatka z narkotykiem
 • Zajęcia wykładowo-warsztatowe pt., „Co robić, gdy uczeń bierze środki odurzające - podstawowe interwencje pedagogiczne i prawne, sposoby obrony przed agresją 
 • Szkolenie pt. - „Przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych wśród młodzieży oraz strategie zaradcze: długofalowe i interwencyjne”.

Nasza propozycja szkoleniowa ma podnieść profesjonalizm, efektywność, doskonalenie organizacji i metodyki pracy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ REALIZACJĘ WARSZTATÓW:

 1. Mediacje - rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej
 2. System bezpieczeństwa ucznia w placówce oświatowej
 3. Mobbing w szkole
 4. Profilaktyka uzależnień
 5. Motywacja na proces uczenia się ucznia
 6. Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych
 7. Coaching dla nauczycieli (coaching w edukacji)
 8. "Dłużej już tak nie mogę - syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela"

szczegóły

Szkolenia dla uczniów

Szkolenia dla uczniów

Zapraszamy na zorganizowany przez nas cykl szkoleń poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Celem szkoleń jest zwiększenie poczucie bezpieczeństwa; umiejętność zachowań asertywnych wobec nacisków otoczenia; zwiększenie wiedzy na temat negatywnego wpływu środków psychotropowych na organizm człowieka; nabycie praktycznych umiejętności z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożenia;

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

 1. Przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom w środowisku szkolnym
 2. ST@P dla przemocy i uzależnień
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu, uświadomienie zagrożeń płynących z sieci – cyberprzemoc
 4. Wiedza o szkodliwości i skutkach nałogów: alkohol, papierosy, narkotyki , dopalacze i inne środki odurzające
 5. Zwiększenie świadomości młodzieży szkolnej na temat konsekwencji prawnych posiadania narkotyków i stosowania przemocy
 6. Zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. wtargnięcie napastników do obiektu czy podłożenie podejrzanego przedmiotu) oraz podstawowe elementy samoobrony w sytuacjach niebezpiecznycznych

Współpraca ze SŁUŻBĄ WIĘZIENNĄ

oferujemy szkolenia profilaktyczne w ramach wizyt edukacyjnych w Areszcie Śledczym – co stanowi innowacyjne podejście do instruktarzu w zakresie bezpieczeństwa. Wizyty w Areszcie Śledczym w Kielcach mają na celu profilaktykę przestępczości, profilaktykę narkotykowo-uzależnieniową, kształtowanie poszanowania dla norm prawnych i współżycia społecznego oraz ukazanie konsekwencji prawnych ich łamania.

WARSZTATY DLA DZIECI

 1. Przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom w środowisku szkolnym
 2. Obrona przed agresywnym psem
 3. Bezpieczna droga do domu
 4. "Zasady bezpiecznego dziecka" (rodzaje zagrożeń ze strony dorosłych)
 5. Procedury działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły uzbrojonego napastnika

Warsztaty nauczą uczestników jak kreować sprzyjającą bezpieczeństwu, atmosferę społeczną w szkole. Uczeń będzie potrafił:

 • rozpoznawać sygnały wskazujące na zagrożenia, płynące z wyglądu oraz zachowania uczniów;
 • adekwatnie reagować na zachowania dysfunkcyjne, agresywne oraz deorganizujące życie klasy i szkoły; 
 • określać przyczyny zachowań dysfunkcyjnych wskazujących na niedostosowanie społeczne (palenie papierosów, picie alkoholu, przyjmowanie środków psychoaktywnych, brak realizacji obowiązku szkolnego, uprawianie nierządu, kradzieże, pobicia) oraz dobrać do nich odpowiednie środki wychowawcze;
 • nawiązać w tym celu współpracę ze środowiskiem lokalnym (placówkami pomocowymi, służbami mundurowymi, wymiarem sprawiedliwości) oraz rodziną ucznia


Uczeń zrozumie wagę współpracy z rodzicami/opiekunami w tym z rodzicem trudnym i konfliktowym. Szkolenia mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, ale również wzmacnianie samooceny ucznia i wspieranie motywacji w nauce.

szczegóły

szkolenia dla rodziców

szkolenia dla rodziców

Partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania przemocy szkolnej oraz wyrazem troski o rozwój oraz jakość edukacji i wychowania dzieci.

Rodzice powinni brać aktywny udział w procesie rozwoju szkoły. Mogą oni dostrzec takie sprawy, które wymkną się spod kontroli nauczycieli, a które są ważne dla szkoły i bezpieczeństwa dzieci.

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze zagadnienia tematyczne realizowane podczas szkoleń dla rodziców:

 • Co robić, gdy: moje dziecko jest uzależnione, nie wstaje od komputera, dziwnie się ubiera, spotyka się z „niepokojącymi” osobami lub jest agresywne, albo stało się ofiarą agresji?
 • Świ@domie w sieci - czym jest child grooming, cyberprzemoc, sexting?
 • Jak rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki, dopalacze lub inne środki odurzające?
 • Coaching rodzicielski

Nasze propozycje wzbogacamy na bieżąco. Jesteśmy też otwarci na inne i nowe tematy, których nie ma w przedstawionej ofercie. Jeśli nie znaleźli Państwo interesującego obecnie rodziców tematu, możemy przygotować szkolenie na zamówienie.

 

szczegóły