FB

nasza oferta kursów i szkoleń dla szkół

Szkolenia proobronne

Szkolenia proobronne

Jak zorganizować bezpieczne schronienie i plecak przetrwania? Jak rozpoznać sygnały alarmowe w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza? Jak postępować na polu walki? Jak realizować wyszkolenie strzeleckie w szkołach? Oferujemy autorski projekt Stowarzyszenia "PASSA", który powstał w odpowiedzi na bezpośrednie zagrożenie naszego kraju w związku z inwazją zbrojną Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy, ale także w związku ze zmianą w podstawy progamowej przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w kontekście proobronnym. 

Posiadamy Akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty!

CELE SZKOLENIA PROOBRONNEGO

 • przygotowanie społeczeństwa do prawidłowego reagowania w sytuacji konfliktu zbrojnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 • wsparcie metodyczne kadry dydaktycznej realizującej przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”

 • pomoc w realizacji zmienionej podstawy programowej przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”

 PROGRAM SZKOLENIA

1) zasady organizacji bezpiecznego schronu (w tym plecak przetrwania)

2) zasady działania na polu walki

3) procedury działania w przypadku ataku uzbrojonego napastnika, znalezienia granatu, niewybuchu, materiałów wybuchowych

4) sygnały ogłaszane w przypadku alarmu bombowego

5) survival - jak przetrwać w sytuacji zagrożenia

6) wyszkolenie strzeleckie - składanie rozkładanie broni, budowa broni, obsługa broni,  podstawy celowania, dobywanie broni, przemieszczanie się z bronią

W ramach zajęć z wyszkolenia strzeleckiego oferujemy strzelanie na WIRTUALNEJ STRZELNICY - najnowszym symulatorze strzelań LASER SHOT !!!

Szkolenia realizowane są przez doświadczoną kadrę instruktorów wyszkolenia strzeleckiego, którzy posiadają także uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Instruktorzy wykorzystywać będą specjalistyczny sprzęt, w tym atrapy broni, wirtualną strzelnicę, granaty szkoleniowe.

Zajęcia zrealizowane zostaną w Państwa placówce. 

Po zakończeniu realizacji zajęć szkoła otrzyma CERTYFIKAT udziału w szkoleniach proobronnych.

Zapraszamy do kontaktu i zapisów pod numerem 508-803-111

DODATKOWE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Ważnym aspektem naszych szkoleń jest także wsparcie psychologiczne dla uczestników. W obliczu rosnących zagrożeń oraz wymogów edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem i obronnością kluczowe staje się przygotowanie psychiczne uczniów i nauczycieli do radzenia sobie ze stresem i emocjami w sytuacjach kryzysowych. W tym celu współpracujemy z ekspertami z zakresu psychologii, którzy prowadzą sesje dotyczące odporności psychicznej i technik relaksacyjnych. Dzięki temu uczestnicy będą lepiej przygotowani do zachowania spokoju i efektywnego działania w sytuacjach zagrożenia.

 • BUDOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

Nasze szkolenia proobronne mają na celu nie tylko przekazanie praktycznych umiejętności, ale także budowanie kultury bezpieczeństwa wśród młodych ludzi. Podkreślamy znaczenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności jako fundamentalnego elementu kształtowania świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Zajęcia te mają za zadanie nie tylko przygotować uczniów do ewentualnych zagrożeń, ale również rozwijać ich świadomość obywatelską i odpowiedzialność za siebie i innych. W tym kontekście, szkoły odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu postaw proobronnych i promowaniu bezpieczeństwa jako wartości społecznej.

Program bezpieczna szkoła

Program bezpieczna szkoła

Co robić, gdy staniemy się uczestnikami napadu dokonywanego przez zdesperowanego zabójcę? Masakry dokonywane na dzieciach i nauczycielach w szkołach na terenie Stanów Zjednoczonych, zamachy terrorystyczne w Europie, a także ostatnie ataki nożowników w Polsce każą nam podjąć dyskusję ten temat. Takie zbrodnie zdarzają się coraz częściej, musimy więc wiedzieć, jak postępować, gdyby do nich doszło w naszym życiu. Chociaż w polskich szkołach takie wydarzenia jeszcze nie miały miejsca, zagrożenie jest coraz bardziej prawdopodobne. Szkoła jest miejscem o dużym skupisku ludności - pożądanym miejscem ataku, ze względu na długo utrzymujące się psychologiczne skutki zamachu.

Poniżej przedstawiamy zarys programu szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacjach kryzysowych w placówce oświatowej.

CEL SZKOLENIA: poruszenie tematu bezpieczeństwa; zwiększenie świadomości zagrożeń w środowisku szkolnym; zwrócenie uwagi i nauczenie, w jaki sposób można rozpoznawać zagrożenie, prowadzić rozmowę z agresorem, bronić się i wołać o pomoc w sytuacji niebezpiecznej.

Program:

 1. Ocena sytuacji dotyczącej zagrożenia atakiem napastnika
 2. Rozpoznawanie i unikanie zagrożeń.
 3. Wskazanie sytuacji niebezpiecznych, motywów działania napastników.
 4. Przygotowanie psychiczne do sytuacji w czasie zagrożenia i dużego stresu
 5. Właściwa reakcja psychiczna na agresję - przejmowanie kontroli nad zachowaniem napastnika
 6. Procedury działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły napastnika
 7. Bezpieczne poruszanie się w miejscach publicznych
 8. Wykorzystanie i dostosowanie do sytuacji zagrożenia swoich umiejętności samoobrony 
 9. Trening praktycznych umiejętności samoobrony w oparciu o działania prewencyjne
 10. Zasady współdziałania ze służbami ratunkowymi

Wdrażamy procedurę STOP:  STOP - THINK - OBSERVE - PLAN!

Naszym celem jest  zbudowanie w uczestnikach zajęć umiejętności radzenia sobie w stresowych sytuacjach. Chcemy pokazać, jakie symptomy poprzedzają ewentualny akt agresji i jak temu zapobiegać, nauczyć je przełamania pewnej bariery, powiedzenia jasnego i stanowczego NIE dla agresora.

 

Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy wszystkich pracowników oświaty do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą bezpieczeństwa, przeciwdziałania narkomanii i agresji w szkołach.

Od nauczycieli w obecnym okresie oczekuje się coraz większych kompetencji  również w zakresie zarezerwowanym dla innych zawodów takich jak znajomość przepisów prawnych, umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, zarówno intelektualnie jaki i fizycznie. Aby móc sprostać tym wyzwaniom zorganizowaliśmy cykl szkoleń poświęconych przeciwdziałaniu realnym zagrożeniom, jakie mogą spotkać nauczycieli w sytuacjach życia codziennego.

CEL SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Szkolenie uczy prawidłowo oceniać sytuację, rozpoznawać emocje ucznia, daje wiedzę jak go wyciszyć i uspokoić – wreszcie pozwala uniknąć ataku agresji. Omówienie procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy z policją w sytuacjach związanych ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole.

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej

 • Profilaktyka zagrożeń - och rozpoznawanie oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia
 • Procedury postępowania w sytuacji zagrożeń dużej wagi - "uzbrojony napastnik", "podłożenie ładunku bombowego"
 • Rola nauczyciela w sytuacjach "active shooter" i zagrożenia atakiem terrorystycznym
 • Skuteczne metody i środki zabezpieczenia placówki oświatowej przed wtargnięciem osób niepowołanych do obiektu - w zakresie przeciwdziałania przestępczości
 • Podstawowe elementy samoobrony

Profilaktyka uzależnień

 • Zajęcia warsztatowo wykładowe pt. „Jak rozpoznać, że uczeń bierze narkotyki, dopalacze i inne środki odurzające”
 • podstawowa wiedza o środkach odurzających; prezentacja akcesoriów służących do używania narkotyków, objaśnienie działania testów, omówienie symptomów wskazujących na kontakt nastolatka z narkotykiem
 • Zajęcia wykładowo-warsztatowe pt., „Co robić, gdy uczeń bierze środki odurzające - podstawowe interwencje pedagogiczne i prawne, sposoby obrony przed agresją 
 • Szkolenie pt. - „Przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych wśród młodzieży oraz strategie zaradcze: długofalowe i interwencyjne”.

Nasza propozycja szkoleniowa ma podnieść profesjonalizm, efektywność, doskonalenie organizacji i metodyki pracy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

Współpraca z ekspertami i specjalistami

Nasze szkolenia realizowane są przy ścisłej współpracy z ekspertami z różnych dziedzin - od specjalistów ds. bezpieczeństwa, przez psychologów, aż po doświadczonych pedagogów i mediatorów. Dzięki temu zapewniamy kompleksowe podejście do każdego z omawianych tematów. Współpracujemy również z funkcjonariuszami służb porządkowych i ratowniczych, którzy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie w kontekście procedur bezpieczeństwa oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Daje to nauczycielom unikalną możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, które mogą być kluczowe w ochronie zdrowia i życia uczniów.

Znaczenie edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień i agresji

W kontekście profilaktyki uzależnień i agresji nasze szkolenia koncentrują się na zapewnieniu nauczycielom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych narzędzi do identyfikacji i interwencji. Podkreślamy znaczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych oraz budowania relacji opartych na zaufaniu i zrozumieniu między nauczycielem a uczniem. Szczególną uwagę przykładamy do metod radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, zarówno w odniesieniu do interwencji doraźnych, jak i długofalowych strategii prewencyjnych. Edukacja w tym zakresie jest kluczowa dla stworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska edukacyjnego, które sprzyja rozwojowi każdego ucznia.

Personalizacja szkoleń i wsparcie po kursie

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby każdej szkoły i każdego nauczyciela mogą być inne. Dlatego oferujemy możliwość personalizacji szkoleń, dostosowując je do specyficznych wymagań i oczekiwań danej placówki. Ponadto, po zakończeniu szkoleń, uczestnicy wciąż mogą skorzystać z konsultacji, co umożliwia utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności. W ten sposób gwarantujemy, że nasze szkolenia mają realny wpływ na poprawę jakości pracy nauczycieli i bezpieczeństwa w szkołach.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ REALIZACJĘ WARSZTATÓW:

 1. Mediacje - rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej
 2. System bezpieczeństwa ucznia w placówce oświatowej
 3. Mobbing w szkole
 4. Profilaktyka uzależnień
 5. Motywacja na proces uczenia się ucznia
 6. Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych
 7. Coaching dla nauczycieli (coaching w edukacji)
 8. "Dłużej już tak nie mogę - syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela"

Szkolenia dla uczniów

Szkolenia dla uczniów

Zapraszamy na zorganizowany przez nas cykl szkoleń poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Celem szkoleń jest zwiększenie poczucie bezpieczeństwa; umiejętność zachowań asertywnych wobec nacisków otoczenia; zwiększenie wiedzy na temat negatywnego wpływu środków psychotropowych na organizm człowieka; nabycie praktycznych umiejętności z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożenia;

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

 1. Przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom w środowisku szkolnym
 2. ST@P dla przemocy i uzależnień
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu, uświadomienie zagrożeń płynących z sieci – cyberprzemoc
 4. Wiedza o szkodliwości i skutkach nałogów: alkohol, papierosy, narkotyki , dopalacze i inne środki odurzające
 5. Zwiększenie świadomości młodzieży szkolnej na temat konsekwencji prawnych posiadania narkotyków i stosowania przemocy
 6. Zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. wtargnięcie napastników do obiektu czy podłożenie podejrzanego przedmiotu) oraz podstawowe elementy samoobrony w sytuacjach niebezpiecznycznych

Współpraca ze SŁUŻBĄ WIĘZIENNĄ

oferujemy szkolenia profilaktyczne w ramach wizyt edukacyjnych w Areszcie Śledczym – co stanowi innowacyjne podejście do instruktarzu w zakresie bezpieczeństwa. Wizyty w Areszcie Śledczym w Kielcach mają na celu profilaktykę przestępczości, profilaktykę narkotykowo-uzależnieniową, kształtowanie poszanowania dla norm prawnych i współżycia społecznego oraz ukazanie konsekwencji prawnych ich łamania.

WARSZTATY DLA DZIECI

 1. Przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom w środowisku szkolnym
 2. Obrona przed agresywnym psem
 3. Bezpieczna droga do domu
 4. "Zasady bezpiecznego dziecka" (rodzaje zagrożeń ze strony dorosłych)
 5. Procedury działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły uzbrojonego napastnika

Warsztaty nauczą uczestników jak kreować sprzyjającą bezpieczeństwu, atmosferę społeczną w szkole. Uczeń będzie potrafił:

 • rozpoznawać sygnały wskazujące na zagrożenia, płynące z wyglądu oraz zachowania uczniów;
 • adekwatnie reagować na zachowania dysfunkcyjne, agresywne oraz deorganizujące życie klasy i szkoły; 
 • określać przyczyny zachowań dysfunkcyjnych wskazujących na niedostosowanie społeczne (palenie papierosów, picie alkoholu, przyjmowanie środków psychoaktywnych, brak realizacji obowiązku szkolnego, uprawianie nierządu, kradzieże, pobicia) oraz dobrać do nich odpowiednie środki wychowawcze;
 • nawiązać w tym celu współpracę ze środowiskiem lokalnym (placówkami pomocowymi, służbami mundurowymi, wymiarem sprawiedliwości) oraz rodziną ucznia


Uczeń zrozumie wagę współpracy z rodzicami/opiekunami w tym z rodzicem trudnym i konfliktowym. Szkolenia mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, ale również wzmacnianie samooceny ucznia i wspieranie motywacji w nauce.

Szkolenia dla rodziców

Szkolenia dla rodziców

Partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania przemocy szkolnej oraz wyrazem troski o rozwój oraz jakość edukacji i wychowania dzieci.

Rodzice powinni brać aktywny udział w procesie rozwoju szkoły. Mogą oni dostrzec takie sprawy, które wymkną się spod kontroli nauczycieli, a które są ważne dla szkoły i bezpieczeństwa dzieci.

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze zagadnienia tematyczne realizowane podczas szkoleń dla rodziców:

 • Co robić, gdy: moje dziecko jest uzależnione, nie wstaje od komputera, dziwnie się ubiera, spotyka się z „niepokojącymi” osobami lub jest agresywne, albo stało się ofiarą agresji?
 • Świ@domie w sieci - czym jest child grooming, cyberprzemoc, sexting?
 • Jak rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki, dopalacze lub inne środki odurzające?
 • Coaching rodzicielski

Nasze propozycje wzbogacamy na bieżąco. Jesteśmy też otwarci na inne i nowe tematy, których nie ma w przedstawionej ofercie. Jeśli nie znaleźli Państwo interesującego obecnie rodziców tematu, możemy przygotować szkolenie na zamówienie.

 

Zainteresowany?

Interesuje Cię nasz kurs? Zostaw numer telefonu a wszystko Ci wyjaśnię.