FB

Instytucje Publiczne

Instytucje Publiczne

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności  z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji publicznej.

Program szkolenia dot. prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji publicznej

 • Profilaktyka zagrożeń: Zrozumienie typowych zagrożeń w instytucjach publicznych i metod ich zapobiegania. Nacisk na identyfikację i minimalizację ryzyka.
 • Procedury postępowania w sytuacji zagrożeń: Szczegółowe omówienie procedur ewakuacyjnych i reagowania na różne scenariusze kryzysowe.
 • Sytuacje stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających na terenie instytucji publicznej: Analiza realnych przypadków zagrożeń, takich jak ataki terrorystyczne, sytuacje z udziałem uzbrojonych napastników, czy zagrożenia pożarowe.
 • Techniki negocjacyjne: Rozwój umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do zarządzania kryzysowego, w tym negocjacje z potencjalnymi napastnikami.
 • Akcja ratunkowa: Nauka pierwszej pomocy i działań ratunkowych, które mogą być kluczowe w sytuacjach zagrożenia życia.
 • Zasady zachowania się podczas  działań służb porządkowych i ratowniczych: Współpraca z odpowiednimi służbami, zrozumienie ich ról i odpowiednich protokołów postępowania.

Praktyczne aspekty szkolenia

 • Symulacje ewakuacji: Praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne w różnych instytucjach publicznych, aby uczestnicy mogli doświadczyć i zrozumieć, jak prawidłowo reagować w sytuacji zagrożenia.
 • Scenariusze kryzysowe: Zastosowanie realistycznych scenariuszy, aby nauczyć uczestników efektywnego reagowania w dynamicznych i nieprzewidywalnych sytuacjach.
 • Ćwiczenia z zastosowaniem technik samoobrony: Nauka podstawowych technik samoobrony i obrony przed potencjalnym napastnikiem.
 • Warsztaty z ekspertami: Spotkania z profesjonalistami z dziedziny bezpieczeństwa i służb ratowniczych, co pozwala na lepsze zrozumienie realiów ich pracy i współpracy w sytuacjach kryzysowych.

Cel szkolenia o prawidłowych zachowaniach w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji publicznej

To szkolenie ma na celu nie tylko edukację, ale także wzmacnianie odporności psychicznej uczestników, co jest kluczowe w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji i podejmowania decyzji pod presją. Poprzez kompleksowe podejście, uczestnicy kursu będą lepiej przygotowani do ochrony siebie i innych w obliczu zagrożeń w instytucjach publicznych.

Transport Kolejowy

Transport Kolejowy

Celem szkolenia jest zdobycie przez pracowników Polskich Kolei Państwowych oraz Przewozów Regionalnych wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie pociągów, dworców i przejść kolejowych - podniesienie bezpieczeństwa na liniach kolejowych.

Program szkolenia:

 • Szkolenia antyterrorystyczne - procedury działania w sytuacji zagrożeń (atak uzbrojonego napastnika, agresywnego klienta pod wpływem środków odurzających) - symulacja zagrożeń
 • Zarządzanie Kryzysowe - "wsparcie i opieka nad podróżnymi w sytuacjach kryzysowych" - załogi konduktorskie, pracownicy ochrony, pracownicy punktów informacyjnych, pracownicy administracyjni
 • Sporządzanie planów zarządzania kryzysowego (podstawy prawne, zasady przygotowania planu, treści planu zarządzania kryzysowego)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Samoobrona - praktyczne elementy samoobrony w sytuacjach zagrożenia w miejscu pracy
 • I pomoc przedmedyczna
 • Warsztaty z psychologiem - sposoby radzenia sobie ze stresem, traumami spowodowanymi wypadkami w pracy itp.
 • Coaching - agresywny rozmówca (umiejętności interpersonalne, tłumienie agresji, techniki prowadzenia trudnych rozmów, reagowanie na agresywną komunikację), umiejętność podejmowania adekwatnych decyzji w sytuacjach stresowych

Program realizowany będzie w oparciu o inscenizację realnych zagrożeń jakie mogą wydarzyć się w danym zakładzie pracy.

Grupy docelowe: dyżurni ruchu, maszyniści, kierowcy drezyn, konduktorzy, kierownicy pociągów, dróżnicy, pracownicy administracyjni, pracownicy ochrony, pracownicy punktów informacyjnych

 

Transport Miejski

Transport Miejski

Celem szkolenia jest zdobycie przez pracowników transportu zbiorowego wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających autobusach, tramwajach, trolejbusach czy metrze.

Organizacja szkolenia: szkolenia i symulacje zagrożeń odbywać się będą w autobusach, tramwajach, trolejbusach, metrze – faktycznych miejscach pracy pracowników komunikacji miejskiej, aby w sytuacji potencjalnego zagrożenia mogli zadziałać automatycznie na zasadzie odruchu;

Program:

 • zagadnienia prawne (obrona konieczna, stan wyższej konieczności, ujęcie obywatelskie)
 • rozpoznawanie zagrożeń oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia (symptomy poprzedzające ewentualny atak)
 • procedury postępowania w sytuacji zagrożeń (wtargnięcie do pojazdu uzbrojonego w broń palną lub inne niebezpieczne narzędzie napastnika, agresywny pasażer, osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających);
 • praktyczne elementy samoobrony

Ważne: oferujemy szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacji zagrożeń dla taksówkarzy i kierowców samochodów ciężarowych

 

Centra Handlowe

Centra Handlowe

Celem szkolenia jest zdobycie przez personel galerii, pracowników najemców, pracowników ochrony wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie centrum handlowego.

BEZPIECZNE ZAKUPY W GALERII

Organizacja szkolenia: szkolenia i symulacje zagrożeń odbywać się będą na terenie centrum handlowego. Będą brać w nich udział pracownicy ochrony, najemcy, personel galerii oraz klienci odwiedzający galerię w danym dniu.  

Program:

 • zagadnienia prawne (obrona konieczna, stan wyższej konieczności, ujęcie obywatelskie)
 • rozpoznawanie zagrożeń oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia (symptomy poprzedzające ewentualny atak)
 • procedury postępowania w sytuacji zagrożeń (wtargnięcie do galerii uzbrojonego napastnika, sytuacje z udziałem zakładników, ujawnienie nietypowej przesyłki) – symulacja zagrożeń
 • praktyczne elementy samoobrony

Projekt odpowiada współczesnym zagrożeniom, jakie występują w Europie i na świecie, a także  na terenie naszego kraju. Nieuchronnie ataki terrorystyczne, a także ataki innych napastników - osób niezrównoważonych psychicznie i emocjonalnie, osób będących pod wpływem środków odurzających - dokonywane są coraz częściej z powodu trudności w wykryciu przez służby specjalne oraz łatwości w zdobyciu środków ataku: pojazdy samochodowe, broń biała (noże, maczety), improwizowane materiały wybuchowe.

Ich groźba polega na liczbie ofiar zamachów i EFEKCIE – z powodu długo utrzymujących się w świadomości społeczeństwa psychologicznych skutków ataku. Ludzie zaczynają mieć poczucie, że nigdzie nie są bezpieczni, że w każdej chwili mogą stać się ofiarą a co gorsza – że nikt temu nie jest w stanie zapobiec. Najbardziej pożądanym miejscem ataku są miejsca publiczne o dużych skupiskach ludności – takie jak centrum handlowe.

Zwiększenie bezpieczeństwa w galeriach handlowych - co zyskasz dzięki szkoleniu?

 • Lepsza świadomość zagrożeń: Uczestnicy uczą się rozpoznawać potencjalne zagrożenia i symptomy sytuacji kryzysowych.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem: Nacisk na techniki zarządzania stresem w sytuacjach niebezpiecznych.
 • Znajomość procedur bezpieczeństwa: Szczegółowe instrukcje dotyczące postępowania w przypadku różnych rodzajów zagrożeń, jak wtargnięcie napastnika czy sytuacje z udziałem zakładników.
 • Nauka praktycznych umiejętności samoobrony: Podstawowe techniki obrony osobistej dostosowane do różnych scenariuszy.
 • Prawne aspekty interwencji i obrony koniecznej: Zrozumienie prawnych ograniczeń i możliwości działania w sytuacji zagrożenia.
 • Współpraca między różnymi grupami uczestników: Wzmacnianie współdziałania między ochroną, pracownikami, najemcami i klientami centrów handlowych.
 • Redukcja strachu i niepewności: Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród personelu i klientów dzięki lepszemu przygotowaniu do ewentualnych zagrożeń.
 • Budowanie gotowości i odporności społeczności lokalnej: Kreowanie środowiska, w którym każdy czuje się odpowiedzialny za wspólne bezpieczeństwo.

Skuteczne Szkolenia i Praktyki dla Personelu i Klientów ze Stowarzyszeniem PASSA

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia, nasz kurs "Bezpieczne zakupy w galerii" stanowi kluczowe narzędzie w edukacji i przygotowaniu personelu oraz klientów do efektywnego reagowania na sytuacje kryzysowe w centrach handlowych. Przez połączenie teorii z praktycznymi symulacjami, uczestnicy kursu zdobywają niezbędną wiedzę na temat prawnych aspektów samoobrony i interwencji obywatelskiej, a także umiejętności rozpoznawania potencjalnych zagrożeń i radzenia sobie ze stresem. Realistyczne scenariusze, takie jak wtargnięcie uzbrojonego napastnika czy sytuacje z udziałem zakładników, umożliwiają praktyczne przećwiczenie procedur postępowania, co zwiększa szanse na skuteczną ochronę życia i zdrowia.

Kurs podkreśla wagę współpracy między różnymi grupami uczestników życia centrum handlowego - od pracowników ochrony, przez personel i najemców, aż po samych klientów - co jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa w miejscach publicznych. W ten sposób "Bezpieczne zakupy w galerii" przyczyniają się do budowania świadomości i gotowości społeczności lokalnej na wypadek wystąpienia realnych zagrożeń, jednocześnie minimalizując strach i niepewność, które mogą pojawić się w obliczu potencjalnych ataków.

Bezpieczeństwo nad akwenami wodnymi

Bezpieczeństwo nad akwenami wodnymi

Zapraszamy do udziału w naszym autorskim pn. „#NIEZATAPIALNI – edukacja dla bezpieczeństwa nad wodą”. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie co do realizacji działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, co potwierdzają zatrważające statystyki w zakresie utonięć.

Kluczowa wydaje się edukacja dla bezpieczeństwa polegająca na wykształceniu właściwych postaw społecznych, rozwinięciu świadomości, nauczeniu racjonalnych zachowań nad wodą oraz praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt realizujemy wspólnie z byłymi żołnierzami Formozy - FORMOZA-RIB.PL

Nad akwenami wodnymi (morza, jeziora) w sezonie wakacyjnym przebywają całe rodziny, które narażone są na niebezpieczeństwa takie jak: utonięcia, zaginięcia, udary słoneczne, odwodnienia.

CELE PROJEKTU:

 • Zwiększenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności dzieci, młodzieży oraz dorosłych zakresie udzielania I pomocy w przypadkach utonięć i bezpiecznych zachowań nad wodą
 • Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowych zachowań podczas akcji ratunkowych nad wodą
 • Zwiększenie wiedzy dorosłych na temat konsekwencji prawnych pozostawiania dzieci bez opieki oraz spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych mając pod opieką nieletnich;

W ramach projektu zrealizujemy:

 • Warsztaty z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej  „Na ratunek tonącemu”
 • Warsztaty „Zdrowy i bezpieczny wypoczynek” – na temat zasad bezpiecznego wypoczynku: odczytywanie oznaczeń obowiązujących na kąpielisku, reakcja na zagrożenia, alarmowanie o pomoc, regulamin kąpieliska,
 • Pokazy akcji ratowniczych na wodzie i na lądzie
 • Gry i zabawy edukacyjne związane z bezpieczeństwem nad wodą

Poprzez realizację warsztatów ugruntowana i poszerzona zostanie wiedza uczestników z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, którzy nabędą praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pomocy tonącemu oraz zasad bezpiecznego i zdrowego wypoczynku. Będą naocznymi świadkami pokazowych akcji ratunkowych, dzięki czemu poznają zasady działań służb ratunkowych. Dzięki bezpośrednim kontaktom z ratownikami, ekspertami, instruktorami, funkcjonariuszami Policji i straży pożarnej uczestnicy otrzymają „pigułkę” wiedzy z zakresu zagrożeń i bezpieczeństwa nad wodą. Takie działania z pewnością przyczynią się do ograniczenia zachowań patologicznych i zmniejszenia liczby utonięć.

Integracja z Lokalnymi Społecznościami

Znaczącym elementem naszego projektu jest integracja z lokalnymi społecznościami nadbrzeżnymi, w tym z mieszkańcami miast i wiosek położonych nad akwenami wodnymi. Zamiarem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również zrozumienie i wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa nad wodą. W związku z tym nie wykluczamy ewentualnego zorganizowania spotkań, w których udział wezmą przedstawiciele lokalnych władz, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy, aby razem opracować strategie bezpieczeństwa dostosowane do specyfiki danego regionu. Ta synergia pozwoli na stworzenie kompleksowego planu działania, który będzie uwzględniał lokalne potrzeby i zasoby, a także zwiększy zaangażowanie społeczności w działania prewencyjne.

Edukacja i Świadomość Ekologiczna

Dodatkowo nasz projekt wprowadza aspekt edukacji ekologicznej jako istotny element bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Współpraca z ekspertami z dziedziny ochrony środowiska pozwoli na przekazanie uczestnikom wiedzy o wpływie zachowań ludzkich na ekosystemy wodne. W ramach warsztatów uczestnicy nauczą się, jak ich działania mogą wpływać na jakość wody i życie wodne, oraz jak mogą aktywnie przyczyniać się do ochrony środowiska. Poprzez połączenie nauki o bezpieczeństwie z edukacją ekologiczną, uczestnicy zyskają holistyczne podejście do tematu wypoczynku nad wodą, co przyczyni się do podnoszenia świadomości ekologicznej i promowania odpowiedzialnych zachowań w środowisku naturalnym.

 

Hotele, restauracje, przedsiębiorstwa

Hotele, restauracje, przedsiębiorstwa

Celem szkolenia jest zdobycie przez personel i pracowników obsługi wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hotelu, restauracji czy przedsiębiorstwa.

 Organizacja szkolenia: szkolenia i symulacje zagrożeń odbywać się będą na terenie restauracji, hoteli i przedsiębiorstw – w faktycznym miejscu pracy pracowników

Program:

 • Zagadnienia prawne (obrona konieczna, stan wyższej konieczności, ujęcie obywatelskie)
 • Rozpoznawanie zagrożeń oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia (symptomy poprzedzające ewentualny atak)
 • Procedury postępowania w sytuacji zagrożeń (wtargnięcie do restauracji, hotelu, przedsiębiorstwa uzbrojonego napastnika, sytuacje z udziałem zakładników, ujawnienie nietypowej przesyłki) – symulacja zagrożeń
 • Praktyczne elementy samoobrony

Służby socjalne i medyczne

Służby socjalne i medyczne

Szkolenia dedykowane są dla kuratorów sądowych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowych, organizacji pozarządowych oraz dla pracowników służby zdrowia.

Szkolenia dla pracowników socjalnych

Organizacja szkolenia: szkolenia dla pracowników socjalnych odbywać się będą w specjalistycznych salach dostosowanych do ćwiczeń samoobrony. Podczas zajęć symulowane będę niebezpieczne sytuacje, z jakimi może na co dzień zetknąć się uczestnik podczas wykonywania obowiązków służbowych: podczas wizyty domowej lub na terenie instytucji.

Program szkolenia:

 • Zagadnienia prawne: Szczegółowa analiza pojęć takich jak obrona konieczna, stan wyższej konieczności, ujęcie obywatelskie. Dyskusje i studia przypadków.
 • Przewidywanie zagrożeń: Rozwój umiejętności rozpoznawania wczesnych symptomów agresji. Ćwiczenia oparte na realistycznych scenariuszach.
 • Praktyczne elementy samoobrony: Nauka technik obrony z wykorzystaniem dostępnych środków, dopasowana do potencjalnych sytuacji w pracy socjalnej.
 • Zarządzanie agresywnym rozmówcą: Techniki komunikacji interpersonalnej, metody tłumienia agresji, prowadzenie trudnych rozmów. Symulacje interakcji z trudnymi klientami.

Szkolenia dla służb medycznych

Organizacja szkolenia: Szkolenia odbywać się będą w faktycznych miejscach pracy uczestników: szpitale, karetki, wizyty domowe, izby przyjęć. Polegać będą na symulowaniu zagrożeń, z jakimi pracownicy służby zdrowia mogą spotkać się na co dzień podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Program szkolenia dla Służb Medycznych:

 • Zagadnienia prawne: Podobnie jak w przypadku pracowników socjalnych, koncentracja na aspektach prawnych obrony koniecznej i ujęcia obywatelskiego.
 • Umiejętność przewidywania zagrożeń: Nauka identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych sytuacji w środowisku medycznym.
 • Praktyczne elementy samoobrony: Dostosowane do specyfiki pracy medycznej, z naciskiem na szybkie i skuteczne metody obrony w ograniczonej przestrzeni, jak np. w karetce.
 • Techniki tłumienia agresji: Skupienie na technikach deeskalacji i zarządzania agresją pacjentów i osób towarzyszących.

Grupy docelowe: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekuni medyczni i inni pracownicy służby zdrowia świadczący pracę w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Dodatkowe elementy szkolenia:

 • Feedback i analiza po szkoleniu: Sesje oceny i analizy, umożliwiające uczestnikom refleksję nad zdobytymi umiejętnościami.
 • Wsparcie kontynuacyjne: Dostęp do zgromadzonych materiałów szkoleniowych oraz możliwość konsultacji po zakończeniu kursu.
 • Certyfikacja: Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności, ważne w ich środowiskach zawodowych.

Te kompleksowe szkolenia zostały zaprojektowane, aby zapewnić pracownikom socjalnym i służbom medycznym nie tylko umiejętności praktyczne, ale także wsparcie psychiczne i prawne, potrzebne do radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach zawodowych.

Warsztaty/szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla społeczności lokalnej

Warsztaty/szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla społeczności lokalnej

Oferujemy autorski program: "Stop przemocy - powiedz NIE agresji!". Agresja i przemoc to zachowanie ryzykowane najczęściej podejmowane przez młodzież. Przyczyną tego typu zachowań jest, najogólniej mówiąc, kryzys wartości i autorytetów i niespełnianie funkcji wychowawczej przez rodzinę, brutalizację w mediach, niewydolność szkoły. Dlatego samorząd terytorialny w ramach realizowanych zadań powinny zapewnić społeczności lokalnej fachową pomoc, nie tylko poszczególnym jednostkom, ale i całym rodzinom.

Cechą wspólną wszelkich teorii o agresji jest stwierdzenie, że agresja to ujście emocji, to gniew związany z niezaspokojeniem potrzeb, napotkaną przeszkodą, reakcją na określone sytuacje, np. przykrością, napaścią. 

Realizowany w ramach szkolenia program zawiera następujące zagadnienia:

 • przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży
 • omówienie wpływu narkotyków i alkoholu na organizm człowieka
 • wyznaczanie ścieżki celów
 • precyzowanie wartości
 • automotywacja, samoświadomość
 • wykorzystywanie swoich mocnych stron
 • "jak porażkę przekłuć w sukces?"
 • zakłopotanie, poczucie winy i krzywdy
 • wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
 • komunikacja interpersonalna
 • praca z dzieckiem - kontrola złości, rozwój kompetencji społecznych, rozwój empatii, wspieranie poczucia własnej wartości
 • praktyczne zajęcia z samoobrony

 

Realizacja zadań publicznych

Realizacja zadań publicznych

Oferujemy realizację zadań publicznych, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536).

Zakres realizacji zadań obejmuje:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 3. Pomoc społeczna
 4. Wspieranie rozwoju  dzieci i młodzieży
 5. Turystyka i krajoznawstwo
 6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 7. ochrona i promocja zdrowia